۲۷ بهمن ۱۳۸۷

مقایسه عکس هما روستا قبل و بعد از انقلاب

مقایسه عکس هما روستا قبل و بعد از انقلاب